Back to Top

ZEZWOLENIA

Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 07 02 13 odpady tworzyw sztucznych
2 07 02 80 odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
3 07 02 99

inne niewymienione odpady

4 12 01 05

odpady z tłoczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

5 12 01 99

inne niewymienione odpady

6 15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

7 16 01 19

tworzywa sztuczne

8 17 02 03

tworzywa sztuczne

9 17 04 11

kable inne niż wymienione w 17 04 10

10 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma

11 20 01 39

tworzywa sztuczne