Back to Top

ZAPYTANIE OFERTOWE 2015-08-18 Automatyczna linia do produkcji profili podokiennych licujących na bazie Eco-Regranulatu – część I: Wytłaczarka

„Eco-Regranulat i nowa jakość profili podokiennych w wyniku wdrożenia prac B+R w firmie Metal-Plast”

 

ee

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

 1. Zamawiający:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO – HANDLOWO – USŁUGOWO – PRZETWÓRCZE "METAL – PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPÓŁKA KOMANDYTOWA"

Ul. Ciernie 157B , 58-160 Świebodzice

KRS: 0000362481

NIP: 8842718860

 

 1. Tytuł projektu:

 

„Eco-Regranulat i nowa jakość profili podokiennych w wyniku wdrożenia prac B+R w firmie Metal-Plast”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Nazwa:  Automatyczna linia do produkcji profili podokiennych licujących na bazie
Eco-Regranulatu – część I: Wytłaczarka      

 

Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV:

42994200 – Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

 

Wymagane parametry techniczne:

 

Minimalna ilość ślimaków –  2,

Wydajność od 80 do 200 kg/h,

Maksymalna prędkość wytłaczania od 2 do 8 mb/min,

Minimalna ilość stref grzewczych głowicy – 6,

Minimalna ilość stref grzewczych na cylindrze – 5,

 

 1.  Sposób obliczania ceny:

 

 1. Cena powinna zostać podana w zł lub euro netto. Cena w euro zostanie przeliczona po średnim kursie NBP w dniu porównania ofert.
 2. Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich upustów, które oferuje Dostawca oraz powinna określać całościową kwotę przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 

 1. Planowany termin maksymalny do 31-12-2016
 2. Miejsce realizacji:  Sikorskiego 38, 58-160 Świebodzice

 

 1. Kryteria wyboru ofert

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria, do każdego
z kryteriów przypisana jest waga:

 

1. Łączna cena netto – waga 100%

 

Ocena według skali punktowej – czym niższa cena tym więcej punktów, oferta z najwyższą ceną otrzymuje najmniejszą ilość punktów, oferty z niższymi cenami zostają ułożone
w malejącej kolejności i kolejne otrzymują o jeden punkt więcej od ofert poprzednich. Oferta z najniższą ceną otrzymuje najwięcej punktów.

 

Wybrana zostaje oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2015  r. w siedzibie firmy Metal – Plast
58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 157B,  drogą pocztową na powyższy adres, bądź elektroniczną:  jasinski@metal-plast.pl bądź faksem +48 74 666 58 12

 

Porównanie ofert i wybranie wykonawcy nastąpi 30.09.2015  r.

 

Oferty można  składać według wzoru załączonego do zapytania ofertowego (załącznik 1).

 

 1. Minimalne informacje, które powinna zawierać oferta:

 

 1. Nazwa i adres oferenta
 2. Cena netto
 3. Termin realizacji
 4. Termin ważności oferty

 

 1.  Odwołanie procedury wyboru

Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawców bez podania przyczyny.

 

 1. Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia nie będzie udzielany podmiotowi ani osobom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą PHUP "Metal – Plast" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. W przypadku złożenia oferty  przez podmiot  lub osobę o których mowa powyżej, oferta ta zostanie uznana za nieważną. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

Załącznik nr 1. Wzór oferty


Wstecz